آموزش نرم افزار گرافیکی Illustrator

تصویر شاخص

فصل اول :پيكر بندي و كار با محيط illustrator

دانش :

آشنايي با نرم افزار و كاربردهاي آن

– چگونگي نصب و راه اندازي نرم افزار

مفهوم raster , vector

چگونگي كار با قسمت هاي مختلف محيط نرم افزار

مفهوم artboard-pasteboard

روش هاي ايجاد يك سند جديد

روش هاي ايجاد يك سند جديد با الگو

روش هاي ورود سند هاي مختلف

روش هاي بازگشت نهايي تمام كارها

روش هاي تنظيم خط كش

مفهوم خطوط راهنما Guide

مفهوم خطوط شبكه Grid

مفهوم خطوط راهنماي هوشمندSmart Guide

انواع نماهاي سند و باز يابي نما

مهارت :

راه اندازي نرم افزار

بررسي محيط نرم افزار و قسمت هاي مختلف جعبه ابزار

بررسي حالت هاي مختلف نمايش سند

بكار گيري ابزار pasteboard-Artboard

ايجاد يك سند جديد

ايجاد يك سند جديد با الگو

ورود سند هاي مختلف

بازگشت نهايي تمام كارها

-بررسي تغيير تنظيمات سند پس از ايجاد آن

بكارگيري خطوط راهنما و خطوط شـبكه و خـط كـش در طراحی

ذخيره سازي نما

كار با zoom

پرش مكان نما

گزارش گيري از وضعيت جاری

اندازه گيري از موضوع ها

سازي يك اثر گرافيكي بر اساس دانـش و مهارتهای آموزش داده شده تا کنون

فصل دوم :ر سم اشكال , خطوط پايه و شكل هاي پيچيده

دانش :

چگونگي ايجاد شكل هاي هندسي پايه

-روش ايجاد كليد هاي ميانبر در رسم اشكال هندسی

مفهوم گره و انواع آن

نحوه ويرايش گره

-روش ايجاد خط و منحني

نحوه بكارگيري ابزارهاي انتخاب موضوعها

نحوه مديريت موضوع ها

مفهوم path مسير و انواع آن

نحوه بكارگيري ابزار pen

نحوه بكارگيري ابزار pencil

بكارگيري قلموي نقاشيbrushes

بكارگيري ابزار دست آزاد

نحوه استفاده از Width tool

روش هاي ايجاد لوگو و انواع لوگو

مهارت :

كار با ابزار رسم مستطيل Rectangle

كار با ابزار رسم مستطيل با گوشه هاي گرد Rounded Rectangle

كار با ابزار رسم بيضي Ellipse

كار با ابزار چند ضلعي Polygon

کار با ابزار رسم ستاره Star

كار با ابزار رسم شعله و كاربرد آن

كار با ابزار رسم خط Line

كار با ابزار رسم كمان Arc

كار با ابزار رسم مارپيچ Spiral

كار با ابزار رسم شبكه ماتريسی

كار با ابزار رسم شبكه قطبي

كار با ابزار pen در ايجاد خط و منحني

کار با ابزار رسم خط با دست آزاد

كار با ابزار پاك كن

ايجاد و ويرايش سبك bbrushe

کار با ابزار blob brush-eraser-scissors- knife-reshape

-بررسي اضافه كردن گره ˚ حذف گره و تبديل گره و خطوط

کار با ابزار selection Direct در انتخاب و ويرايش گره ها

-بكارگيري فرمان هاي path از منوي objectدرويرايش مسير ها

استفاده از هموارسازي اشكال هندسي با ابزار smooth

-ايجاد تغيير شكل در مسيرهاي ترسيم شده با ابزار Reshape)

تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و مهارتهاي آموخته شده جديد

فصل سوم :مديريت اشكال

دانش :

-ابزار انتخاب مستقيم
ابزار كمند (lasso

محدوده انتخاب

ابزار عصاي جادويي

مفهوم Transform

چگونگي استفاده از ابزار هاي Transform

نحوه تغيير شكل موضوعها

نحوه انتخاب اشكال

نحوه كپي موضوعات

نحوه استفاده از پالت ويرايش Path Finder

استفاده از پنل layer

تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و مهارتهاي آموخته شده جديد

مهارت :

-بكارگيري پالت Transform

كارگيري ابزارهاي تغيير مقیاس

چرخش اشكال

قرينه اشكال

اريب كردن اشكال

تغيير شكل با دست آزاد

بررسي روش هاي مختلف كپي موضوعات

برسي ساخت اشكال دلخواه با PPathfinde

بكارگيري Builder Shape در ويرايش اشكال

بكارگيري ابزار آميختگي

كار با ابزار انتخاب

حركت دادن چند موضوع به طور همزمان

تنظيمات روش محدوده انتخاب

-انتخاب و حركت دادن جزئي از يك شكل

كار با ابزار عصاي جادويي در انتخاب اشكال

بكارگيري منوي Select در انتخاب اشكال

تغيير چيدمان موضوعها

قفل كردن-مخفي كردن و ايزوله كردن موضوع ها

حذف كردن موضوعات

انتخاب اشيا موجود در يك گروه

تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و مهارتهاي آموخته شده جديد

فصل چهارم :رنگ آميزي اشكال ترسيمي

دانش :

مفهوم رنگ زمينه و دورخط Stroke,Fill
اســتانداردهاي مختلــف رنــگ و تفــاوت آنهــا RGBو CMYKوHSBوGrayscaleو RGB safe Web

معرفي ابزار Gradient

– معرفي ابزار Mesh

-شناخت پالت Gradientو Color و Swatches

معرفي الگوهاي آماده Pattern

مهارت :

-بررسي مد رنگ مورد نياز با استفاده از پالت رنگ

بكارگيري روش هاي مختلف در ايجاد رنگ

كار با پالت هاي رنگ سفارشي

ايجاد و ويرايش يك نوانس با ابزار و پالت Gradient

-كار كردن با ابزار نوانس شبكه ايMesh

ايجاد و ويرايش يك الگو

شفاف كردن رنگ اشكال با كمك پالت Transparency

ايجاد شكل هاي جدا از هم با فرمان Expand

غيير در ضخامت ,رنگ وفرم خط دوربااستفاده ازپالت Stroke

كارگيري ابزار قطره چكان

تكميل اثر گرافيكي توليد شـده قبلـي بـر اسـاس دانـش و مهارتهاي آموخته شده جديد

فصل پنجم: نگارش متن

چگونگي آماده كردن نرم افزار براي تايپ فارسي

چگونگي ايجاد متن

مفهوم متن هنري و پاراگرافي

روش ايجاد انواع متن

نحوه تايپ متن رو و داخل يك مسير

نحوه اعوجاج متن

نحوه ويرايش حروف

نحوه ويرايش پاراگراف

مهارت :

كارگيري ابزار تايپ متن افقي و عمودي

تهيه يك متن هنري و پاراگرافي

ويرايش حروف

ويرايش پاراگراف

ايجاد و پردازش و حذف سبك هاي نوشتاري

بررسي ايجاد متن رو و داخل مسير

بكارگيري منوي Type در ويرايش يك متن

بكارگيري افكت هاي مختلف متني

مديريت سبك حروف و پارگراف

تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش ومهارتهاي آموخته شده جديد

فصل ششم : افزودن سبك و جلوه به شيء

دانش :

مفهوم اصول سبك

چگونگي استفاده از پالت Appearance

مفهوم سبك گرافيكي

چگونگي استفاده از افكت در ساخت يك سبك

نحوه استفاده از مدل هاي blend

مهارت :

-بررسي مشخصات شكل در پالت Appearance
ويرايش گزينه هاي FillsوStrokes در پالتAppearance

بررسي انواع افكت ها و جلوه ها

اعمال تنظيمات سبك در پالت Styles

ويرايش نمودن يك سبك

كار با مدل هاي blend

توسعه مدل blend

كار با ماسك برشي

تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و مهارتهاي آموخته شده جديد

فصل هفتم :رسم اشكال سه بعدي

دانش :

مفهوم تصاوير پرسپكتيو

نحوه ايجاد اشكال سه بعدي

مفهوم سمبل

روشهاي استفاده از افكت ها در موضوعات سه بعدي

مهارت:

كار با ابزار پرسپكتيو

بكارگيري خطوط پرسپكتيو و ويرايش آنها

بررسي سمبل ونحوه ايجاد آن واستفاده درتصاوير سه بعدي

حجم دادن به اشيا با افكت Extrude

تهيه يك حجم سه بعدي با افكت Revolve

بررسي ايجاد چرخش هاي سه بعدي در موضوعات دوبعدي

ايجاد يك متن سه بعدي

تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش ومهارتهای آموخته شده جدید

فصل هشتم : كار با لايه و ساخت انواع ماسك

دانش :

– تعريف لايه و كاربرد آن
– مفهوم پنل لايه
– مفهوم لايه و زير لايه
– نحوه تغيير ترتيب لايه ها و كپي كردن لايه
– نحوه ادغام لايه ها
– مفهوم اصول رنگ لايه
– مفهوم نماي ظاهري
– معرفي انواع ماسك ها

مهارت :

– ايجاد يك لايه جديد و يك زير لايه جديد
– حذف يك لايه يا يك زير لايه
– كپي از يك لايه يا يك زير لايه
– حركت دادن آيتم ها بين لايه ها و زير لايه ها
– مخفي كردن لايه ها
– قفل كردن لايه ها
– ادغام لايه ها
– ايجاد ماسك برش دهنده ي لايه
– ايجاد ماسك شفافيت
– تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و مهارتهاي آموخته شده جديد

فصل نهم : كار با سمبل ها و نمودار ها

دانش :

– مفهوم سمبل ها
– پنل symbolism
– روش هاي ايجاد سمبل
– چگونگي درج نمودار
– چگونگي ويرايش نمودار

مهارت :

– كار با سمبل ها
– تنظيم ابزار symbolism
– كار با ابزار تنظيم سمبل ها
– ايجاد نمودار
– ويرايش نمودار
– تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و مهارتهاي آموخته شده جديد

فصل دهم : وارد كردن تصاوير و خروجي گرفتن از پروژه

دانش :

– مفهوم Bitmap
– جاگذاري يك تصوير Place
– معرفي پنل Link
– چگونگي تغيير سايز و كيفيت عكس
– مفهوم Trace
– نحوه اسفاده از paint live
Save ,Save as نحوه-
– مفهوم Export
– مفاهيم چاپ
– معرفي انواع كاغذ براي چاپ

– مهارت :

– وارد كردن تصاوير
– كار با پنل Link
– تبديل تصاوير به بردار
– ويرايش تصاوير Traceشده
– كار با paint live
– بررسي انواع فرمت هاي ذخيره سازي نرم افزار
– بكارگيري فرمت هاي مختلف Export براي
ارسال فايل به ساير نرم افزار ها
– تهيه Package
– كار با چاپ
– تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و مهارتهاي آموخته شده جديد

فصل یازدهم : توليد پروژه

دانش :

– نحوه برنامه ريزي پروِژه
– نحوه زمانبندي انجام مراحل پروژه

مهارت :
-طراحي انواع لوگو
-طراحي اوراق اداري(كارت ويزيت-سربرگ-پاكت نامه)

طراحي پوستر (تايپوگرافي، تصويرسازي، عكس)

-طراحي تراكت تبليغاتي

طراحي بروشور
-طراحي بسته بندي

-انجام تصوير سازي كتاب كودك(جلد كتاب، متن كتاب)

فصل دوازدهم : راهبري طرح كسب و كار و توليد پروژه در كاربر گرافيك رايانه اي با Illustrator

دانش :

مفهوم كسب وکار

-ساختار تهيه كسب و كار

نحوه انجام تعهدات و قراردادهاي حقوقي

مراحل انجام يك پروژه برايillustrator

مهارت :

-تهيه فهرستي از مراحل انجام يك پروژه با illustrator

تهيه يك پلان ويژه كسـب و كـار بـراي انجـام پـروژه بـاillustrator

 

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 دیدگاه
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش نرم افزار گرافیکی Illustrator”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

قیمت دوره

رایگان

امتیازی ثبت نشده است
تعداد دانشجو : 0
تاریخ انتشار: 17 آبان 1401آخرین بروزرسانی: 26 آبان 1401تعداد بازدید: 845
ساعت آموزش

30

قوانین و مزایای استفاده
  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • تضمین کیفیت آموزش ها
  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • فروش فقط از طریق دیجی آکادمی
  • به صورت رایگان یک یا چند آموزش را دریافت می کنید.
مدرس

saber

قیمت دوره

رایگان