آموزش نرم افزار طراحی گرافیکی کورل (Corel)

تصویر شاخص

فصل اول : كار با امور اوليه نرم افزار draw corel

دانش :

كاربرد نرم افزار draw corel و كاربردهاي آن

امكانات مورد نياز براي نصب و كار با نرم افزار corel

انواع ترسيم Vector و Bitmap

نحوه كار با قسمتهاي مختلف محيط نرم افزار corel

drawing page -toolbox-status bar-color pallete- property-standard-bar menu- titel bar

انواع خط کش های صفحه ترسیم

انواع واحد هاي اندازه گيري

تظيمات خط كش

مفهوم خطوط راهنما

نحوه تنظيمات Grid

انواع snap

نحوه تنظيمات rollover

انواع حالت هاي نمايش تصوير

كاربرد ابزار zoom

کاربرد ابزار hand

نحوه تنظيم صفحه

نحوه تنظيمات پيش فرض

نحوه تنظیمات اسناد و صفحات

چگونگي ايجاد فايل جديد

روش ایجاد الگوی جدید

چگونگي بازكردن فايلها open

نحوه ذخيره سازي

انواع فرمتهاي ورودي ،ذخيره و خروجي

روش وارد و صادر كردن فايلها

لايه هاي CorelDRAW

-كاربرد منوي layout

مهارت :

– نصب نرم افزار كورل
– كار با قسمتهاي مختلف محيط نرم افزار corel
title bar-menu bar-standard-) –
property bar-toolbox-status bar-
( color pallete-drawing page
– كار با خط كش هاي صفحه ترسيم
– كار با واحد هاي اندازه گيري
– كار با تنظيمات خط كش
– كار با خطوط راهنما
– كار با Grid
– كاربرد snap
– كار با rollover enable
– كار با حالت هاي نمايش تصوير

– كار با ابزار zoom
– كار با ابزار hand
– كار با تنظيم صفحه
– كار با setup page
– كار با تغيير تنظيمات پيش فرض
– كار با تنظيمات اسناد و صفحات
– كار با تغيير حالت هاي نمايش
– كار با تغيير تنظيمات پيش فرض
– ايجاد ونامگذاري صفحات
– ايجاد و بازگشايي اسناد گرافيكي
– ايجاد الگوي جديد
– عمليات ذخيره
– عمليات ذخيره الگو
– وارد كردن يك سند گرافيكي
– عمليات بازيابي(open)
– عمليات صادر كردن(Export)
– كار با انواع فرمتهاي ذخيره سازي
– كار با انوع فرمتهاي ورودي و خروجي اسناد
– خروجي براي office
– خروجي برايweb

خروجي برايHTML
Publish to PDF تنظيمات-
– كار با منوي layout
– كار با manager object
– نمايش لايه ها
– ايجاد جديد
– ويرايش نام لايه ها
– نامگذاري لايه ها
– مرتب كردن لايه ها
– رسم اشيا در لايه
– مخفي كردن لايه ها
– قفل كردن لايه
– غير قابل چاپ كردن لايه
– حذف لايه
– برچسب
PAGE BACKGROUND –
– پياده سازي يك اثر گرافيكي بر اساس دانش و  مهارتهاي آموزش داده شده تاكنون

فصل دوم : كار با ابزار هاي Draw Corel

دانش :

– حالت هاي انتخاب اشيا
ابزار- pick tool
– ابزار Rectangle
– ابزار Ellipse
polygon, star, ابزار-
,complex star, graph paper, –
spiral (basic,arrow,flowchart
,banner,calloute) shapes, –
– ابزار freehand
– ابزار shape
ابزار- ۲point line
– ابزار Bezier
– ابزار pen
– ابزار spline
– ابزار polyline
ابزار- point curve3
– ابزار shape
– ابزار Smudge
ابزار- Roughen Brush
ابزار- free transform

– ابزار mears

– ابزار twirl
– ابزار attract
– ابزار repel
– ابزار crop
virtual segment delete ابزار-
– ابزار Smudge
– ابزار Knife
– ابزار Eraser
– ابزارهاي اندازه گيري Dimension
– ابزارهاي ترسيم خطوط اتصال دهندconnector

ابزارSmart drawing

مهارت :

– كار با ابزار tool pick و كاربردهاي آن
– انتخاب اشيا
– كار با ابزار Rectangle
– كار با ابزار Ellipse
– كار با ابزار ,star, polygon
,complex star, graph paper, –
spiral (basic,arrow,flowchart
,banner,calloute shapes –

كار با ابزار freehand
– كار با ابزار line 2point
– كار با ابزار Bezier
– كار با ابزار media artistic
– كار با ابزار pen
– كار با ابزار spline
– كار با ابزار polyline
– كار با ابزار curve point 3
– كار با ابزار shape
– كار با ابزار Smudge
– كار با ابزار Brush Roughen
– كار با ابزار Transform Free
– كار با ابزار smear
– كار با ابزار twirl
– كار با ابزار attract
– كار با ابزار repel
– كار با ابزار crop
– كار با ابزار delete segment virtual
– كار با ابزار Smudge
– كار با ابزار Knife

كار با ابزار Eraser
– كار با ابزارهاي اندازه گيري Dimension
– كار با ابزارهاي ترسيم خطوط اتصال دهندconnector

– كار با ابزار drawing Smart
– تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس  دانش و مهارتهاي آموخته شده ي جديد

فصل سوم : مديريت اشياء draw corel
دانش :

نحوه تنظيمات فاصله حركت
– نحوه تنظيمات فاصله همانند سازي
– روشهاي كپي گرفتن از موضوعات
– عمليات Transform:
Position
Rotate
Scale
Size
Skew
Mirror
– نحوه تركيب كردن فرمها( گروه بندي آبجكت ها)
Group
Ungroup
Combine
Break Apart
Align
Distribute
– نحوه تنظيمات عمليات اصلاحي

مهارت :

نظيم فاصله حركت اشيا
– فاصله همانند سازي
– تغيير مكان اشيا position

جابجايي و تغيير اندازه اشياء
– مقياس اشيا
– انتقال موضوعات
– كپي گرفتن از موضوعات و همانند سازي اشياء
– چرخش اشيا(rotate)
– كشيدگي اشيا (Skew)
– آيينه اي كردن اشيا(mirror)
– تغيير مرتبه (سطح) چيدمان
– گروه بندي اشياء
– قفل كردن اشياء
– تركيب اشياء
– عمليات تبديل به منحني
– عمليات Groupو Ungroup
عمليات- break apart
– مرتب سازي اشيا (Distribute and Align)
– عمليات تركيب (combine)
– عمليات جوش دادن(weld)
– عمليات برش دادن(Trim)
– عمليات قطع كردن(intersect)
– تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و مهارتهاي آموخته شده جدي

فصل چهارم : رنگ آميزي موضوعات در draw corel

دانش :

مدل هاي رنگ
– پالت هاي رنگ
– پر كننده يكنواخت
– پر كننده غير يكنواخت
– نحوه تنظيمات الگوهاي دو رنگ
– نحوه تنظيمات الگوهاي تمام رنگ
– نحوه تنظيمات الگوهاي طرح بيتي
– نحوه تنظيمات الگوهاي بافتي
– نحوه تنظيمات الگوهاي script post
– كاربرد ابزار color outline
– كاربرد ابزار drawing smart
– كاربرد ابزار fill interactive
– نحوه تنظيمات اعمال بي رنگ براي موضوع وخطوط
– نحوه تنظيمات رنگ آميزي موضوعات وخطوط

مهارت :
– ويرايش خصوصييات خطوط اطراف
– اعمال رنگ يك دست
– اعمال يك Gradient
– اعمال يك الگوي دو رنگ
– اعمال الگوهاي طرح بيتي

اعمال يك بافت
– اعمال يك POSTSCRIPT
– اعمال يك MeSH
– كپي خصوصيات اشيا
– كار با ابزار Eyedropper
– كار با ابزار color outline
– كار با ابزار Fill Smart
– كار با ابزار fill interactive
– اعمال بي رنگ براي موضوع وخطوط
– كار با ابزار drawing smart
– رنگ آميزي موضوعات وخطوط
– تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و مهارتهاي آموخته شده جديد

فصل پنجم : نگارش متن در draw corel

دانش :

قلم هاي نگارش و كاربرد آنها
– شيوه قالب بندي حروف
– شيوه قالب بندي پاراگراف
– تبديل متن به مسير
– ابزار ايجاد جدول

مهارت :

– ايجاد متن هنري( Text Artistic )
– ايجاد متن پاراگرافي (text paragraph)
گزينه- Edit text
گزينه- format text
– ستون بندي كردن متن
– استفاده از Bullet
– وارد كردن متن
– استفاده از ابزار نوشتن

استفاده از- text to Path
– قرار دادن متن داخل مسير بسته
– قرار دادن متن هاي پاراگرافي دور موضوعات
– تراز كردن متن پاراگرافي
– نحوه تبديل متن به مسير و ويرايش آن با ابزار shape

ترسيم جدول با ابزار paper Graph
– حذف جدول
– درج رديف يا ستونهاي اضافي
– هم عرض و ارتفاع كردن خانه هاي جدول
– تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و مهارتهاي آموخته شده جديد

فصل ششم : كار با effects ها
دانش :

نحوه تنظیمات adjust

نحوه تنظیمات contrast enhancement

نحوه تنظیمات local equalization

نحوه تنظیمات sample/target balance

نحوه تنظیمات tone curve

نحوه تنظیمات brightness/contrast/intensity

نحوه تنظيمات color balance

نحوه تنظیمات gamma

نحوه تنظيماتhue/satuation/lightness

نحوه تنظيمات selective color

نحوه تنظيمات replace colors

نحوه تنظيمات desaturate

نحوه تنظیمات channel mixer

نحوه تنظيمات transform

نحوه تنظيمات  de interlace

نحوه تنظيمات invert

نحوه تنظيمات posterize

نحوه تنظيمات correction

نحوه تنظیمات dust and sctatch

نحوه تنظيمات artistic media

نحوه تنظيمات Blend

نحوه تنظیمات contour

نحوه تنظیمات distort

نحوه تنظیماتdrop shadow

نحوه تنظیماتEnvelope

نحوه تنظیمات Extrude

نحوه تنظیمات Bevel/Emboss

نحوه تنظیمات Transparency

نحوه تنظیمات Lens

نحوه تنظیمات perspective

نحوه تنظیمات powerclip

نحوه تنظیمات script

مهارت :

– كار با جلوه adjust
– كار با جلوهenhancement contrast
– كار با جلوهequalization local
– كار با جلوهbalance target/sample
– كار با جلوهcurve tone
– كار با جلوه intensity/contrast/brightness
– كار با جلوه color balance

كار با جلوهgamma
– كار با جلوهlightness/satuation/hue
– كار با جلوهcolor selective
– كار با جلوه colors replace
– كار با جلوه desaturate
– كار با جلوه mixer channel
– كار با جلوه transform
– كار با جلوه interlace de
– كار با جلوه invert
– كار با جلوه posterize
– كار با جلوه correction
– كار با جلوه sctatch and dust
– كار با جلوه media artistic
– اضافه كردن مدل مورد نظر به ليست artistic
media
– كار با جلوه Blend
– كار با جلوه contour
– كار با جلوه distort
– كار با جلوه shadow drop
– كار با جلوه Envelope
– كار با جلوه Extrude

كار با جلوه Emboss/Bevel
– كار با جلوه Transparency
– كار با جلوه Lens
– كار با جلوه perspective
– كار با جلوه powerclip
– كار با جلوه هاي آماده script
– ايجاد و ويرايش Rollover
– كپي و همانند سازي Effect
– جدا كردن جلوه از شي
– تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و مهارتهاي آموخته شده جدي

فصل هفتم : كار با جداول

دانش :

– نحوه تنظيمات جدول

مهارت :

– ترسيم جدول
– حذف جدول
– درج رديف يا ستونهاي اضافي
– هم عرض و ارتفاع كردن خانه هاي جدول
– تبديل متن به جدول
– تبديل جدول به متن
– تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و مهارتهاي آموخته شده ي جديد

فصل هشتم :كار با تصاوير Bitmap

 

دانش :

– نحوه تنظيمات Bitmap
– كاربرد فيلتر
– كاربرد plugin ها

مهارت :

– تبديل تصاوير برداري به Bitmap
– بازآفريني تصاوير(Resample)
Edit bitmap –
bitmap color mask عمليات-
– اعمال فيلتر ها بر تصاوير bitmap
Straighten image اعمال-
Crop bitmap –
Mode –
Inflat bitmap –
Quick trace –
– بكارگيري plugin ها
– تبديل تصوير Bitmap به تصوير برداري
كاربا image adjustment lab
– تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و مهارتهاي آموخته شده جديد

فصل نهم : مديريت و تنظيمات چاپ

دانش :

– انواع چاپگر
– نحوه تنظيمات چاپگر
– انواع چاپ
– انواع كاغذ در چاپ
– نحوه پيش نمايش چاپ(preview print)
– نحوه تنظيمات over print

مهارت :

– كار با پيش نمايش چاپ
– استفاده از دستور Print
– كار با print over
– تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و مهارتهاي آموخته شده جديد

فصل دهم : توليد پروژه

دانش :

– نحوه برنامه ريزي پروِژه
– نحوه زمانبندي انجام مراحل پروژه

مهارت :

– طراحي پاكت نامه
– طراحي پوستر
– طراحي سربرگ
– طراحي كارت ويزيت
– طراحي يك نشان سازماني،آرم و لوگو
– طراحي يك جعبه

طراحي تقويم ديواري

– طراحي يك تقويم رو ميزي چند برگي

– طراحي بروشور سه لت
– طراحي جلد كتاب
– طراحي جلد روي CD
– طراحي اشياء
– طراحي كارت پوستال
– طراحي كاتالوگ

فصل یازدهم : راهبري طرح كسب و كار در طراح گرافيك رايانه اي با كورل

دانش :

– مفهوم كسب و كار
– ساختار تهيه كسب و كار
– نحوه انجام تعهدات و قراردادهاي حقوقي
– مراحل انجام يك پروژه براي corel draw

مهارت :

تهيه فهرستي از مراحل انجام يك پروژه با draw cor

تهیه یک پلان ویژه کسب و کار برای انجام پروژه با corel draw

 

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 دیدگاه
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش نرم افزار طراحی گرافیکی کورل (Corel)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

قیمت دوره

رایگان

امتیازی ثبت نشده است
تعداد دانشجو : 0
تاریخ انتشار: 17 آبان 1401آخرین بروزرسانی: 25 آبان 1401تعداد بازدید: 738
ساعت آموزش

20

قوانین و مزایای استفاده
  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • تضمین کیفیت آموزش ها
  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • فروش فقط از طریق دیجی آکادمی
  • به صورت رایگان یک یا چند آموزش را دریافت می کنید.
مدرس

saber

قیمت دوره

رایگان