آموزش فتوشاپ Photoshop  

تصویر شاخص

فصل اول : انجام امور مقدماتي هنرهاي تجسمي

دانش :

-مفهوم ارتباط تصويري
– مفهوم طرح و طبيعت
– مفهوم مباني هنرهاي تجسمي
– كاربرد عناصر بصري
– عنصر نقطه
– نقطه تجسمي

كاربرد نقطه در هنرهاي تجسمي

– مفهوم نقطه قوس سطح

– مفهوم نقطه همجوار
– مفهوم نقطه بي تعادلي
– مفهوم عنصر خط و انواع آن
– ويژگيهاي خط
– انواع خط در تصاوير
– مفهوم خطوط اصلي و فرعي در يك تصوير
– مفهوم خط عمودي
– مفهوم خط افقي
– مفهوم خط مورب
– بررسي كليه تركيبات خطوط عمودي ، افقي و مورب
– انواع كادر هاي مورد استفاده در هنرهاي تجسمي

– مفهوم سطح هاي ايزومتريك (هندسي)
– مفهوم سطوح اصلي هندسي (مثلث ، مربع ، دايره)
-مفهوم سطوح هندسي ديگر (لوزي-بيضي-ذوزنقه و…..)
– مفهوم سطوح ارگانيك (سازماني)
– مفهوم سطح هاي سيال

انواع احجام هفتگانه

– مفهوم بافت نرم
– مفهوم بافت خشن
– مفهوم روش هاي ايجاد بافت با استفاده از عناصر قطه ، خط
و سطح
– ترسيم تاريك ˚ روشن

روش هاي استفاده از سايه در پرسپكتيو

– فامهاي اوليه و توناليته هاي آن

– فامهاي ثانويه و توناليته هاي آن
– فامهاي ثالثه و توناليته هاي آن

مفهوم ارزش رنگي نقطه ، خط ، سطح (مثلث ،مربع ،دايره)

– رنگهاي مكمل ˚ متضاد

– توناليته خاكستري هاي بدون فام
– توناليته خاكستري هاي فام دار
-پرسپكتيو در نقاشی

– پرسپكتيو كاوالير
– پرسپكتيو جنرال
– پرسپكتيو كابينت
– پرسپكتيو ايزومتريك
– پرسپكتيو ديمتريك
– پرسپكتيو تريمتريك
– نحوه ترسيم اشكال ساده هندسي در پرسپكتيو
– پرسپكتيو يك نقطه اي
– پرسپكتيو دو نقطه اي
– پرسپكتيو سه نقطه اي
– مفهوم و اهميت تناسب در هنرهاي تجسمي
– مفهوم تناسب در نقطه
– مفهوم تناسب در خط
– مفهوم تناسب در سطح
– مفهوم تناسب در حجم
– مفهوم تناسب در يافت
– مفهوم تناسب در تاريك ˚ روشن
– مفهوم تناسبات تقسيم طلايي
– تنوع در شكل
– تنوع در رنگ
– تنوع در بافت- تنوع در تناوب

انواع متقارن

– مفهوم اشكال متقارن

– مفهوم اشكال نا متقارن
– مفهوم اشكال مثني
– انواع تقارن
– مفهوم تعادل از طريق توازن
– مفهوم تعادل از طريق جلب توجه
– مفهوم تعادل از طريق تباين (كنتراست)
– مفهوم تعادل از طريق فضا
– ريتم و انواع آن
– ريتم در تكرار
– ريتم در رنگ
– ريتم در تناوب
– ريتم در اندازه
– قطع ها در گروههايC,B,A
– مفهوم تركيب و تركيب بندي
– انواع تركيب بندي
– مفهوم كنتراست رنگي و سياه و سفيد
– مفهوم كنتراست هاي رنگي هفت گانه

مهارت:

-كار با وسايل ارتباط تصويری

-بازديد از طرح و طبيعت

-یافتن موقعيت نقطه در صفحه
– ترسيم تراكم و انبساط (تاريك و روشن) به وسـيله نقـاط بـا مداد ، خودكار ، روان نويس و راپيدوگراف در دومربع ۱۵ *۱۵ سانتيمتري

ايجاد نقطه قوس سطح
– ايجاد نقطه همجوار
– كار با ابزارهاي كمك ترسيم

-ايجاد نقطه بي تعادلي
– ايجاد نقطه حل بي تعادلي(نمايش ۹ تصوير عكاسي شده از طبيعت راجع به نقطه ، در يك مقواي ۴۰*۴۰سانتيمتري)

-بكارگيري ويژگي هاي خط

-بررسی انواع خط در تصاویر

-مشخص نمودن خطوط اصلي و فرعي در يك تصوير

بکارگیری خط عمودی

بكارگيري خط افقي

بكارگيري خط مورب

استفاده از تركيبات خطوط عمودي ، افقي و مورب

– رسم انواع خطـوط و تركيـب آنهـا بـا يكـديگر در ۱۵ كـادر
۱۰*۱۰ سانتي متر(هاشور)

-بکارگیری کادر های مورد استفاده در هنر های تجسمی

-سيم كادر و كادر بند

– بكارگيري سطح هاي ايزومتريك (هندسي)
– بكارگيري سطوح اصلي هندسي (مثلث ، مربع ، دايره)
– بكارگيري سطوح ارگانيك (سازماني)
-بكارگيري سطح هاي سيال
– استفاده از اشكال هندسي سه گانه در اجراي تركيـب بنـدي
هاي مختلف
-بررسي احجام هفتگانه
– ترسيم و ساخت احجام هفتگانه با اسـتفاده از اشـكال سـاده
هندسي (مثلث ، مربع ، دايره)
– ترسيم مكعب مستطيل و گسترده آن
– ترسيم اهرام ثلاثه ( هرم مثلث القاعده ˚ هرم مربع القاعـده
˚هرم مسدس القاعده )
– ترسيم استوانه و گسترده آن
– ترسيم منشور و گونـه هـاي آن ( منشـور مثلـث القاعـده ˚
منشور مسدس القاعده )
– ترسيم كره و گسترده آن
– ترسيم مخروط و گسترده آن

-کار با بافت نرم

-كار با بافت خشن

تهيه انواع بافت هاي گوناگون بـا اسـتفاده از اشـياء و مـواد  گوناگون

ایجاد بافت با استفاده از عناصر قطه ف خط و سطح
– كار با تاريك ˚ روشن

– ترسيم سايه متصل به شيء
– ترسيم سايه جدا از شيء
– استفاده از سايه در پرسپكتيو
– استفاده از فامهاي اوليه و توناليته هاي آن
– استفاده از فامهاي ثانويه و توناليته هاي آن
– استفاده از فامهاي ثالثه و توناليته هاي آن
– استفاده از ارزش رنگي نقطه ، خـط ، سـطح (مثلـث ، مربـع
،دايره)
– استفاده از رنگهاي مكمل ˚ متضاد
– انجام توناليته هاي رنگهاي مكمل ˚ متضاد در هفت مربـع
۲*۲ سانتيمتر به صورت افقي
– بكارگيري توناليته خاكستري هاي بدون فام
– بكارگيري توناليته خاكستري هاي فام دار
– ايجاد پرسپكتيو ايزومتريك
– رسم يك تصوير داراي اشكال هندسـي بـا رعايـت قـوانين
پرسپكتيو ايزومتریک

ترسيم اشكال ساده هندسي در پرسپكتيو
– تهيه يك نمونه ترسيم اشـكال سـاده هندسـي درپرسـپكتيو
نظيرمثلث ˚ مربع -دايره
– تهيه بريده تصاوير و پوسـترها و مشـخص كـردن تناسـبات
موجود در آنها
– ترسيم يك كادر داري تناسب طلايي
-كار با اشكال ايزومتريك ˚ ارگانيك و سيال
(تهيه بريده تصاويروجرايدوپوسـترها و مشـخص كـردن انـواع
تنوع در آن)
– استفاده از اشكال متقارن
– بكارگيري اشكال نا متقارن
– استفاده از اشكال مثني
– مشخص نمودن انواع تقارن در چند تصوير
– ترسيم تعادل از طريق توازن
– ترسيم تعادل از طريق جلب توجه
– ترسيم تعادل به كمك تباين(كنتراست)
– ترسيم تعادل به كمك فضا
– بكارگيري ريتم در تكرار

بكارگيري ريتم در رنگ
– استفاده از ريتم در تناوب

– استفاده از ريتم در اندازه
– انجام كار با عنصر ريتم با استفاده از تكنيك كولاژ
– ساخت انواع قطع ها با كاغذ و مقوا
– بكارگيري استانداردهاي حرفه اي، دقـت، سـرعت، درسـتي
انجام كار
– تركيب بندي در يك اثر گرافيكي با توجه به عناصر بصـري
و مباني ارتباط تصويري
– اجراي يك اثر گرافيكي
– بكارگيري كنتراست هـاي هفـت گانـه در ايجـاد يـك اثـر
تجسمي
– بكارگيري رنگهاي سرد و گرم در ايجاد دوري و نزديكي

فصل دوم : كار با امور اوليه فتوشاپ

دانش :

كاربرد نرم افزار فتوشاپ

امكانات مورد نياز براي نصب و كار با نرم افزار فتوشاپ
-نحوه بكارگيري قسمتهاي مختلف محيط نرم افزار فتوشاپ (منوها و كليدهاي ميانبر -Toolbox و اجزاء آْن،
optins barو اجزاء آن، پالت هاي فتوشاپ، تنظيمات
پيش فرض محيط كار، تنظيمات پيش فرض ابزار،
pallet Navigation و ابزار Navigation ،خط كشها
و خطوط راهنما)
– انواع تصاوير(vector , bitmap)
– مفهوم پيكسل هاي تصوير و صفحه نمايش
– روش هاي بزرگنمايي تصوير
– چگونگي ايجاد فايل جديد
(open , open as , open فايلها بازكردن چگونگي-
recent,file browser)
– چگونگي كار با پنجره ها و چند فايل به صورت همزمان
– مفهوم statusbar و اطلاعات فايل

فرمت هاي مختلف ذخيره سازي تصاوير
– وسايل ورودي تصوير به رايان

مهارت:

-نصب نرم افزار فتوشاپ
– استفاده از ابزار و پالتها در فتوشاپ

بكارگيري و نحوه استفاده از Help
-ايجاد فايل جديد
(open , open as , open فايلهــا بــازكردن-
recent,file browser)
– وارد كردن تصاوير به رايانه با اسكنر
– وارد كردن تصوير از دوربين ديجيتال￾وارد كردن تصويراز دوربين ديجيتال
– مهارت كار با پنجره ها و چند فايل به صورت همزمان
(save , save as , save for فايلهـا كـردن ذخيره-
web)
– كار با فرمتهاي مختلف ذخيره سازي تصاوير و فايلها
– كار با فايلهاي تصويري تهيه شده در نسخه هاي مختلف
– تغيير اندازه و و ابعـاد طـولي و عرضـي تصـاوير و وضـوح
(image size)تصوير

تغییر اندازه تصویر با دستور size canvas
– تغيير جهت قرارگيري تصاوير

– برش دادن تصوير با ابزار(crop)
– تغيير modeتصاوير
– تنظيم وضوح تصوير(Resonution)
– تغيير وضوح تصوير به صورت خودكار
– تغيير اندازه پيكسل هاي تصویر

فشرده كردن(constraining (قسمتهاي يك تصوير
– تغيير اندازه چاپ
– تغييرا ندازه صفحه تصوير
– چرخاندن صفحه تصوير
– بكارگيري دستور Image Resize
-بكارگيري بزرگنمايي تصوير و پالت navigator

-تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش ومهارتهاي آموخته شده جديد

فصل سوم : كار با لايه ها و style ها

دانش :

-مفهوم لايه ها و كاربرد آن

– كاربرد ادغام لايه ها

-ابزار لايه متن

-نحوه تنظيمات لايه متن

character palette-

-انواع جلوه های layer style

-نحوه تنظیمات لایه ها

-نحوه تنظيمات گزينه هاي transform

مهارت :

– كار با پالت لايه ها
– ايجاد يك لايه
– تغيير نام يك لايه
– حذف يك لايه
– ارتباط دادن لايه ها
– قفل كردن لايه ها به شيوه هاي مختلف
– تنظيم كردن لايه ها
– تكثير كردن لايه
– كار با لايه background
– ادغام كردن لايه ها
-ارتباط دادن لايه ها

انتقال و نسخه برداري از لايه ها
– ايجاد لايه متن

كار با ابزار text
– اعوجاج دادن به يك لايه متن
– اصلاح يك لايه متن
– كار با جلوه هاي لايه (style layer)
– كار با transform freeكار با فرمان layer adjustment new
-تغيير شكل تصاوير (transform)

تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و مهارتهاي آموخته شده جديد

فصل چهارم : كار با ابزارهاي فتوشاپ

دانش :

معرفي ابزارهاي انتخاب و چگونگي استفاده از  (marquee-lasso-magic wand)آن

معرفي امكانات منوي select

-نحوه تركيب انتخاب ها
– روش هاي انتقال و كپي تصاوير
– ابزار sharpenابزار blur
– ابزار smudge
– ابزار dodge
– ابزارburn
– ابزارsponge
– ابزار مهر و تكثير stamp clone
– ابزار ترميم brush healing
– ابزار وصلهpatch
– ابزارهاي رسم و ويرايش مسير
– نحوه پالت path

– تنظيمات تبديل مسير به انتخاب

– نحوه استفاده از رنگ در مسير ها

نحوه تنظيمات مسير برش

مهارت:
– بكارگيري ابزارهاي گروه Marquee

كار با امكانات منوي select
– بكارگيري ابزارهاي گروه lasso
– كار با ابزار جادويي wand magic
– انتخاب با فرمان range color

تركيب كردن انتخابها

جابجايي و تغيير شكل محدوه انتخاب

– كار با ابزار blur

– كار با ابزارsharpen
– كار با ابزارsmudge
– كار با ابزار dodge
– كار با ابزارburn

کار  با ابزارsponge

– كار با ابزار مهر و تکثیر clone stamp

كار با ابزار ترمیم healing brush
– كار با پالت path
– تبديل مسير به مرز انتخاب
– بكارگيري رنگ در مسیر ها

– استفاده از قابليت مسير برش(path clipping(
– انجام پروژه عملي

تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و مهارتهای آموخته شده جدید

فصل پنجم : ترسيم و نقاشي و كار با رنگ , نور و كنتراست تصاوير

دانش :

– انواع رنگ
– مفهوم palette Colorمفهوم رنگ هاي پس زمينه و پيش زمينه

روش هاي تعيين رنگ با eydropper

– نحوه بكارگيري تنظيمات رنگ￾انواع قلم و ابزارهاي رنگ ، انتخاب رنگ و كاربرد آنها

– ابزار پاك كردن
– ابزار shape
– ابزارهاي history
– مفهوم نور و رنگ و كنتراست

نحوه انواع مدهاي رنگي

– نحوه كاليبره كردن مانيتور

– نحوه تنظيمات نمودار تركيبي
– نحوه تنظيم رنگ و خلوص
– مدل رنگ RGBنحوه تنظيم تعادل رنگ
– مدل رنگCMYK
– مدل رنگhsb

مهارت :

– تنظيمات رنگ
بكارگیری Color picker

كار با پالت color

كاربا پالت swatches

-بكار گيري ابزار قطره چكانEyedropper
– كار با ابزار قلمو (Brush(
– كار با ابزارbrush historyكار با ابزار مداد (pencil(
– كار با ابزارbrush history art
– كار با ابزار سطل رنگ(bucket paint(
– كار با ابزار شيب رنگ (gradient(
– كار با ابزار مهر الگو (stamp pattern(
– ساخت الگوي جديد

كار با ابزار(Eraser)

ايجاد دور خط(stroke(پيرامون يك انتخاب)

– ابزارهاي shape

بكارگيري ابزار custom shape

ساخت shape جديد

– انجام كاليبره كردن مانيتور

– تنظيم نمودن نمودار تركيبي
-كار با hue/saturation

– تنظيم سطوح تيرگي و روشني تصوير(levels)

– تنظيم اتوماتيك نور،تيرگي و خاكستري تصویر

تنظيم نور و كنتراست تصوير
– تنظيم نور و كنتراست تصوير به طور خودكار

تنظیم رنگ تصویر

– تنظيم رنگ تصوير به صورت خودكار

فصل ششم : كار با channel ها و Mask ها

نحوه تنظيمات پالت channel

– نحوه بكارگيري ماسك ها

مفهوم و كاربرد كانال ها

مفهوم و كاربرد ماسك ها

مهارت :
– ذخيره كردن يك انتخاب به عنوان يك كانال

– بازيابي يك كانال به صورت يك انتخاب

استفاده از quik mask ها

– اضافه كردن يك ماسك لايه
– ايجاد يك ماسك برش cliping mask

تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش ومهارتهاي آموخته شده جديد

فصل هفتم : كار با فيلتر ها و actionها

دانش :

مفهوم فيلتر
– كاربرد فيلتر
– انواع فيلتر

– فيلترهاي فتوشاپ

نحوه استفاده از action ها

مهارت :

– استفاده از فيلترها در ايجاد جلوه هاي ويژه
– كار با فيلترهاي فتوشاپ

كار با فيلترهاي گروه هنر artistic (color – pencil -cut out)

– كار با فيلترهاي گروه blur (avrage – blur-blur-more)

كار با فيلترهاي گروه brush strockes(accented-adges-angled strokes)

– كار با فيلترهاي گروه (distort (displace -glow -diffuse

– كار با فيلترهاي گروه add  (despeckle,noise) noise

– كار با فيلترهاي گروهpixelate ( color -halftone,crystalize)

– كار با فيلترهاي گروهrender (clouds -difference,cloudes

كار با فيلترهاي گروه(shapen( edges sharpen,sharpen

– كار با فيلترهاي گروه     (  sketch ( (chalk&charcoal -relief bas

كار با فيلترهاي گروهstylize (diffuse-emboss)

كار با فيلترهاي گروهtexture (grain-craquelure)

– اعمال يك فيلتر به قسمتي از يك تصوير

– وارد كردن action ها

تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و مهارتهاي آموخته شده جديد

فصل هشتم : انجام عمليات چاپ
دانش :

– مفهوم اصول چاپ

نحوه كار با دستور gamut warning

مهارت :

– استفاده از دستور warning gamut
– تنظيمات صفحه
– مرور پيش نمايش چاپ
– انتخاب چاپگر
– تنظيم موقعيت تصوير در صفحه چاپي
– تغيير اندازه چاپ
– چاپ تصوير
– چاپ قسمتي از يك تصوير
ايجاد CMYK separations
-ايجاد و چاپ يك sheet contact
تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و مهارتهاي آموخته شده جديد

فصل نهم : توليد متحرك سازي و طراحي ۳D

دانش :

– انواع متحرك سازي
– نحوه متحرك سازي لايه ها
– مفهوم پانل line time
نحوه تنظیمات time line video
– نحوه باز كردن لايه ويدئويي
– نحوه تنظيمات لايه ويدئو
– نحوه اصلاح يك لايه ويدئو
– نحوه ايجاد يك گروه ويدئو
– نحوه نحوه افزودن متن به لايه ويدئو
– نحوه تقسيم كردن لايه ويدئو
– نحوه استفاده از transition
– نحوه افزودن صدا به لايه ويدئو

انواع روش هاي توليد يك انيميشن gif

– نحوه ايجاد تصوير از ويدئو

– روش هاي تنظيمات ۳D
– روش هاي مدل هاي ۳D
– انواع محيط كاري ۳D
– كار با روش هاي اصلاح مدل هاي ۳D
– چگونگي رندر كردنو ذخيره سازي ۳D
– چگونگي تنظيم نور در ۳D

مهارت :

– ايجاد تصاوير به صورت لايه هاي جداگانه
– چيدمان تصاوير
– كار با پانل Timeline
– نمايش خروجي متحرك سازي
– باز كردن لايه ويدئويي و توالي تصوير
– ايجاد يك لايه ويدئو
– اصلاح يك لايه ويدئو
– ايجاد يك گروه ويدئو
– افزودن متن به لايه ويدئو
– تقسيم كردن لايه ويدئو
– كلوني كردن محتويات لايه ويدئو
– افزودن transition به يك لايه ويدئو
– افزودن صدا به لايه ويدئو
– ايجاد يك انيميشن gif

كار با انيميشن

صادر كردن مستقيم به ويدئو

– ايجاد تنظيمات ۳Dايجاد تصوير از ويدئو

– ايجاد مدل هاي ۳D
– ايجاد مدل هاي ۳D با اشكال از پيش تعريف شده

كار با محيط كاري ۳D
– اصلاح مدل هاي ۳D
– كار با مدل هاي ۳D
– رنگ آميزي با مدل هاي۳D
– ايجاد متن ۳D

تنظيم نور در مدل هاي ۳D

– رندر كردن و ذخيره سازي مدل هاي   ۳D

تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و مهارتهاي آموخته شده ي جديد

فصل دهم : طراحي وب

دانش :

-انواع و كاربرد صفحه وب
– كاربرد صفحه اصلي home page
– انواع و كاربرد فريم هاي صفحات وب
– انواع تصاوير متحرك
– انواع و كاربرد قالب هاي اسناد گرافيكي وب
– انواع فرمتهاي ذخيره سازي WEb

مهارت :

– ايجاد چيدمان صفحه وب
ساختن- web banner
– ايجاد دكمه
– ايجاد خروجي مناسب جهت استفاده در وب سايت
-انجام ذخيره سازي WEB
تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و  مهارتهاي آموخته شده جديد

فصل یازدهم : توليد پروژه

دانش :

– نحوه برنامه ريزي پروِژه
– نحوه زمانبندي انجام مراحل پروژه

مهارت :

– ساخت كارت ويزيت
– ساخت پوستر
– ساخت سربرگ
– ساخت كارت ويزيت
– طراحي يك نشان سازماني ]رم و لوگو
– طراحي يك جعبه
– ساخت يك GIF انيميشن
– طراحي يك وب سايت گرافيكي با فتوشاپ
– ساخت يك مدل ۳D

– روتوش يك تصوير قديمي

طراحي كارت پوستال

– طراحي جلد كتاب

– طراحي جلد CD
– طراحي تقويم ديواري
-طراحي تقويم رو ميزي چند برگي

فصل دوازدهم : راهبري طرح كسب و كار در طراح گرافيك رايانه اي با  فتوشاپ

دانش :

مفهوم كسب و كار

ساختار تهيه كسب و كار

نحوه انجام تعهدات و قراردادهاي حقوقي

مراحل انجام يك پروژه براي photoshop

مهارت :

-تهيه فهرستي از مراحل انجام يك پروژه با photoshop
تهيه يك پلان ويـژه كسـب و كـار بـراي انجـام پـروژه بـا photoshop

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 دیدگاه
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش فتوشاپ Photoshop  ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

قیمت دوره

رایگان

امتیازی ثبت نشده است
تعداد دانشجو : 0
تاریخ انتشار: 17 آبان 1401آخرین بروزرسانی: 12 اردیبهشت 1402تعداد بازدید: 1133
ساعت آموزش

30

قوانین و مزایای استفاده
  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • تضمین کیفیت آموزش ها
  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • فروش فقط از طریق دیجی آکادمی
  • به صورت رایگان یک یا چند آموزش را دریافت می کنید.
مدرس

saber

قیمت دوره

رایگان