علم آسان

مجموعه آموزشی علم آسان برای اولین بار در سال 1394 شروع به فعالیت نمود و در طول فعالیت بیش از 7 سال خود توانسته با مطالعات و بررسی های جامع سیستم آموزشی نتایج بسیار مهمی را بدست آورد. نکته عطف بررسی ها این بود که چرا مدارس و موسسات آموزشی برای برگزاری کلاس های آموزشی خود و ارتباط با دانش آموزان و اولیاء یک سامانه هوشمند و متمرکز نداشته باشند؟! لذا مجموعه آموزشی علم آسان با همکاری مجموعه رایتک تصمیم به راه اندازی سامانه آموزشی علم آسان گرفت، تا تمام موسسات آموزشی بتوانند در یک سامانه متمرکز فرآیند آموزشی خود را بصورت کامل مدیریت نمایند.

مدیریت مدرسه

مدیریت کلاس

مشاوره تحصیلی

مدیریت دانش آموز

سرویس های پیشنهادی

A


تعداد کاربر : 5 دانش آموز
امکان آزمون گیری : دارد
امکان تکلیف دهی : دارد
ارائه برنامه مطالعاتی : دارد
امکان افزودن کلاس : دارد
ضبط کلاس : دارد
مرکز فایل و جزوات : دارد
امکان ارسال پیام و تشکیل گروه : دارد
امکان ارسال فایل یا جزوه : دارد
تعداد کلاس : 2
تعداد دانشجو : 5
مدت اعتبار : 1 ماهه
قیمت واحد : 275,000 تومان
خرید
B


تعداد کاربر : 10 دانشجو
امکان آزمون گیری : دارد
امکان تکلیف دهی : دارد
ارائه برنامه مطالعاتی : دارد
امکان افزودن کلاس : دارد
ضبط کلاس : دارد
مرکز فایل و جزوات : دارد
امکان ارسال پیام و تشکیل گروه : دارد
امکان ارسال فایل یا جزوه : دارد
تعداد کلاس : 3
تعداد دانشجو : 10
مدت اعتبار : 1 ماهه
قیمت واحد : 330,000 تومان
خرید
C


تعداد کاربر : 20 دانش آموز
امکان آزمون گیری : دارد
امکان تکلیف دهی : دارد
ارائه برنامه مطالعاتی : دارد
امکان افزودن کلاس : دارد
امکان برگزاری کلاس مجازی : دارد
امکان ضبط کلاس : دارد
گزارشات مدرس : دارد
امکان ارسال فایل یا جزوه : دارد
تعداد کلاس : 3
تعداد دانشجو : 20
مدت اعتبار : 1 ماهه
قیمت واحد : 500,000 تومان
خرید
D


تعداد کاربر : 40 دانش آموز
امکان آزمون گیری : دارد
امکان تکلیف دهی : دارد
ارائه برنامه مطالعاتی : دارد
امکان افزودن کلاس : دارد
امکان برگزاری کلاس مجازی : دارد
امکان ضبط کلاس : دارد
گزارشات مدرس : دارد
امکان ارسال فایل یا جزوه : دارد
تعداد کلاس : 5
تعداد دانشجو : 40
مدت اعتبار : 1 ماهه
قیمت واحد : 840,000 تومان
خرید
E


تعداد کاربر : 80 دانش آموز
امکان آزمون گیری : دارد
امکان تکلیف دهی : دارد
ارائه برنامه مطالعاتی : دارد
امکان افزودن کلاس : دارد
امکان برگزاری کلاس مجازی : دارد
امکان ضبط کلاس : دارد
گزارشات مدرس : دارد
امکان ارسال فایل یا جزوه : دارد
تعداد کلاس : 8
تعداد دانشجو : 80
مدت اعتبار : 1 ماهه
قیمت واحد : 1,350,000 تومان
خرید
F


تعداد کاربر : 100 دانش آموز
امکان آزمون گیری : دارد
امکان تکلیف دهی : دارد
ارائه برنامه مطالعاتی : دارد
امکان افزودن کلاس : دارد
امکان برگزاری کلاس مجازی : دارد
امکان ضبط کلاس : دارد
گزارشات مدرس : دارد
امکان ارسال فایل یا جزوه : دارد
تعداد کلاس : 10
تعداد دانشجو : 100
مدت اعتبار : 1 ماهه
قیمت واحد : 1,600,000 تومان
خرید
A


تعداد کاربر : 10 دانش آموز
امکان آزمون گیری : دارد
امکان افزودن مدرس : دارد
امکان افزودن دوره : دارد
امکان افزودن کلاس : دارد
امکان افزودن گروه دانش آموزی : دارد
امکان تشکیل گروه با پیام رسان داخلی : دارد
امکان ارسال پیام و تشکیل گروه : دارد
امکان رضایت سنجی : دارد
امکان گزارشات مدرس : دارد
امکان گزارشات دانش آموزان : دارد
امکان گزارشات آزمون ها : دارد
امکان گزارشات مالی : دارد
تعداد کلاس : 2
تعداد دانشجو : 10
تعداد مدرس : 2
مدت اعتبار : 1 ماهه
قیمت واحد : 450,000 تومان
خرید
B


تعداد کاربر : 20 دانش آموز
امکان آزمون گیری : دارد
امکان افزودن مدرس : دارد
امکان افزودن دوره : دارد
امکان افزودن کلاس : دارد
امکان افزودن گروه دانش آموزی : دارد
امکان تشکیل گروه با پیام رسان داخلی : دارد
امکان ارسال پیام و تشکیل گروه : دارد
امکان رضایت سنجی : دارد
امکان گزارشات مدرس : دارد
امکان گزارشات دانش آموزان : دارد
امکان گزارشات آزمون ها : دارد
امکان گزارشات مالی : دارد
تعداد کلاس : 3
تعداد دانشجو : 20
تعداد مدرس : 3
مدت اعتبار : 1 ماهه
قیمت واحد : 750,000 تومان
خرید
C


تعداد کاربر : 50 دانش آموز
امکان آزمون گیری : دارد
امکان افزودن مدرس : دارد
:
امکان افزودن کلاس : دارد
امکان افزودن گروه دانش آموزی : دارد
امکان تشکیل گروه با پیام رسان داخلی : دارد
امکان ارسال پیام و تشکیل گروه : دارد
امکان رضایت سنجی : دارد
امکان گزارشات مدرس : دارد
امکان گزارشات دانش آموزان : دارد
امکان گزارشات آزمون ها : دارد
امکان گزارشات مالی : دارد
تعداد کلاس : 7
تعداد دانشجو : 50
تعداد مدرس : 5
مدت اعتبار : 1 ماهه
قیمت واحد : 1,300,000 تومان
خرید
D


تعداد کاربر : 75 دانش آموز
امکان آزمون گیری : دارد
امکان افزودن مدرس : دارد
امکان افزودن دوره : دارد
امکان افزودن کلاس : دارد
امکان افزودن گروه دانش آموزی : دارد
امکان تشکیل گروه با پیام رسان داخلی : دارد
امکان ارسال پیام و تشکیل گروه : دارد
امکان رضایت سنجی : دارد
امکان گزارشات مدرس : دارد
امکان گزارشات دانش آموزان : دارد
امکان گزارشات آزمون ها : دارد
امکان گزارشات مالی : دارد
تعداد کلاس : 10
تعداد دانشجو : 75
تعداد مدرس : 8
مدت اعتبار : 1 ماهه
قیمت واحد : 1,900,000 تومان
خرید
E


تعداد کاربر : 100 دانش آموز
امکان آزمون گیری : دارد
امکان افزودن مدرس : دارد
امکان افزودن دوره : دارد
امکان افزودن کلاس : دارد
امکان افزودن گروه دانش آموزی : دارد
امکان تشکیل گروه با پیام رسان داخلی : دارد
امکان ارسال پیام و تشکیل گروه : دارد
امکان رضایت سنجی : دارد
امکان گزارشات مدرس : دارد
امکان گزارشات دانش آموزان : دارد
امکان گزارشات آزمون ها : دارد
امکان گزارشات مالی : دارد
تعداد کلاس : 13
تعداد دانشجو : 100
تعداد مدرس : 10
مدت اعتبار : 1 ماهه
قیمت واحد : 2,300,000 تومان
خرید
F


تعداد کاربر : 150 دانش آموز
امکان افزودن دانش آموز : دارد
امکان افزودن مدرس : دارد
امکان افزودن دوره : دارد
امکان افزودن گروه دانش آموزی : دارد
امکان افزودن کلاس : دارد
امکان تشکیل گروه با پیام رسان داخلی : دارد
امکان آزمون گیری : دارد
امکان اعطای گواهینامه : دارد
امکان رضایت سنجی : دارد
امکان گزارشات مدرس : دارد
امکان گزارشات دانش آموزان : دارد
امکان گزارشات آزمون ها : دارد
گزارشات مالی : دارد
تعداد کلاس : 16
تعداد دانشجو : 150
تعداد مدرس : 12
مدت اعتبار : 1 ماهه
قیمت واحد : 3,000,000 تومان
خرید
I


تعداد کاربر : 200 دانش آموز
امکان افزودن دانش آموز : دارد
امکان افزودن مدرس : دارد
امکان افزودن دوره : دارد
امکان افزودن گروه دانش آموزی : دارد
امکان افزودن کلاس : دارد
امکان تشکیل گروه با پیام رسان داخلی : دارد
امکان آزمون گیری : دارد
امکان اعطای گواهینامه : دارد
امکان رضایت سنجی : دارد
امکان گزارشات مدرس : دارد
امکان گزارشات دانش آموزان : دارد
امکان گزارشات آزمون ها : دارد
گزارشات مالی : دارد
تعداد کلاس : 20
تعداد دانشجو : 200
تعداد مدرس : 15
مدت اعتبار : 1 ماهه
قیمت واحد : 3,600,000 تومان
خرید
J


تعداد کاربر : 300 دانش آموز
امکان افزودن دانش آموز : دارد
امکان افزودن مدرس : دارد
امکان افزودن دوره : دارد
امکان افزودن گروه دانش آموزی : دارد
امکان افزودن کلاس : دارد
امکان تشکیل گروه با پیام رسان داخلی : دارد
امکان آزمون گیری : دارد
امکان اعطای گواهینامه : دارد
امکان رضایت سنجی : دارد
امکان گزارشات مدرس : دارد
امکان گزارشات دانش آموزان : دارد
امکان گزارشات آزمون ها : دارد
گزارشات مالی : دارد
تعداد کلاس : 30
تعداد دانشجو : 300
تعداد مدرس : 25
مدت اعتبار : 1 ماهه
قیمت واحد : 300 تومان
خرید
K


تعداد کاربر : 500 دانش آموز
امکان افزودن دانش آموز : دارد
امکان افزودن مدرس : دارد
امکان افزودن دوره : دارد
امکان افزودن گروه دانش آموزی : دارد
امکان افزودن کلاس : دارد
امکان تشکیل گروه با پیام رسان داخلی : دارد
امکان آزمون گیری : دارد
امکان اعطای گواهینامه : دارد
امکان رضایت سنجی : دارد
امکان گزارشات مدرس : دارد
امکان گزارشات دانش آموزان : دارد
امکان گزارشات آزمون ها : دارد
گزارشات مالی : دارد
تعداد کلاس : 50
تعداد دانشجو : 500
تعداد مدرس : 40
مدت اعتبار : 1 ماهه
قیمت واحد : 8,000,000 تومان
خرید
A


تعداد کاربر : 20 دانش آموز
امکان افزودن آموزشگاه : دارد
امکان افزودن مدرس : دارد
امکان افزودن مشاور : دارد
امکان افزودن دانش آموز : دارد
امکان افزودن دوره : دارد
امکان افزودن گروه دانشجویی : دارد
امکان افزودن کلاس : دارد
پیام رسان داخلی : دارد
امکان آزمون گیری : دارد
امکان اعطای گواهینامه : دارد
رضایت سنجی : دارد
اعتبار سنجی اولیه : دارد
گزارشات کامل : دارد
تعداد کلاس : 3
تعداد دانشجو : 20
تعداد مدرس : 5
تعداد آموزشگاه : 2
تعداد مشاور : 1
مدت اعتبار : 1 ماهه
قیمت واحد : 1,050,000 تومان
خرید
B


تعداد کاربر : 50 دانش آموز
امکان افزودن آموزشگاه : دارد
امکان افزودن مدرس : دارد
امکان افزودن مشاور : دارد
امکان افزودن دانش آموز : دارد
امکان افزودن دوره : دارد
امکان افزودن گروه دانشجویی : دارد
امکان افزودن کلاس : دارد
پیام رسان داخلی : دارد
امکان آزمون گیری : دارد
امکان اعطای گواهینامه : دارد
رضایت سنجی : دارد
اعتبار سنجی اولیه : دارد
گزارشات کامل : دارد
تعداد کلاس : 6
تعداد دانشجو : 50
تعداد مدرس : 10
تعداد آموزشگاه : 5
تعداد مشاور : 3
مدت اعتبار : 1 ماهه
قیمت واحد : 1,800,000 تومان
خرید
C


تعداد کاربر : 75 دانش آموز
امکان افزودن آموزشگاه : دارد
امکان افزودن مدرس : دارد
امکان افزودن مشاور : دارد
امکان افزودن دانش آموز : دارد
امکان افزودن دوره : دارد
امکان افزودن گروه دانشجویی : دارد
امکان افزودن کلاس : دارد
پیام رسان داخلی : دارد
امکان آزمون گیری : دارد
امکان اعطای گواهینامه : دارد
رضایت سنجی : دارد
اعتبار سنجی اولیه : دارد
گزارشات کامل : دارد
تعداد کلاس : 8
تعداد دانشجو : 75
تعداد مدرس : 15
تعداد آموزشگاه : 8
تعداد مشاور : 5
مدت اعتبار : 1 ماهه
قیمت واحد : 2,400,000 تومان
خرید
D


تعداد کاربر : 100 دانش آموز
امکان افزودن آموزشگاه : دارد
امکان افزودن مدرس : دارد
امکان افزودن مشاور : دارد
امکان افزودن دانش آموز : دارد
امکان افزودن دوره : دارد
امکان افزودن گروه دانشجویی : دارد
امکان افزودن کلاس : دارد
پیام رسان داخلی : دارد
امکان آزمون گیری : دارد
امکان اعطای گواهینامه : دارد
رضایت سنجی : دارد
اعتبار سنجی اولیه : دارد
گزارشات کامل : دارد
تعداد کلاس : 10
تعداد دانشجو : 100
تعداد مدرس : 20
تعداد آموزشگاه : 10
تعداد مشاور : 7
مدت اعتبار : 1 ماهه
قیمت واحد : 3,200,000 تومان
خرید
E


تعداد کاربر : 150 دانش آموز
امکان افزودن آموزشگاه : دارد
امکان افزودن مدرس : دارد
امکان افزودن مشاور : دارد
امکان افزودن دانش آموز : دارد
امکان افزودن دوره : دارد
امکان افزودن گروه دانشجویی : دارد
امکان افزودن کلاس : دارد
پیام رسان داخلی : دارد
امکان آزمون گیری : دارد
امکان اعطای گواهینامه : دارد
رضایت سنجی : دارد
اعتبار سنجی اولیه : دارد
گزارشات کامل : دارد
تعداد کلاس : 16
تعداد دانشجو : 150
تعداد مدرس : 30
تعداد آموزشگاه : 15
تعداد مشاور : 10
مدت اعتبار : 1 ماهه
قیمت واحد : 4,200,000 تومان
خرید
ّF


تعداد کاربر : 200 دانش آموز
امکان افزودن آموزشگاه : دارد
امکان افزودن مدرس : دارد
امکان افزودن مشاور : دارد
امکان افزودن دانش آموز : دارد
امکان افزودن دوره : دارد
امکان افزودن گروه دانشجویی : دارد
امکان افزودن کلاس : دارد
پیام رسان داخلی : دارد
امکان آزمون گیری : دارد
امکان اعطای گواهینامه : دارد
رضایت سنجی : دارد
اعتبار سنجی اولیه : دارد
گزارشات کامل : دارد
تعداد کلاس : 20
تعداد دانشجو : 200
تعداد مدرس : 50
تعداد آموزشگاه : 20
تعداد مشاور : 15
مدت اعتبار : 1 ماهه
قیمت واحد : 6,000,000 تومان
خرید
I


تعداد کاربر : 300 دانش آموز
امکان افزودن آموزشگاه : دارد
امکان افزودن مدرس : دارد
امکان افزودن مشاور : دارد
امکان افزودن دانش آموز : دارد
امکان افزودن دوره : دارد
امکان افزودن گروه دانشجویی : دارد
امکان افزودن کلاس : دارد
پیام رسان داخلی : دارد
امکان آزمون گیری : دارد
امکان اعطای گواهینامه : دارد
رضایت سنجی : دارد
اعتبار سنجی اولیه : دارد
گزارشات کامل : دارد
تعداد کلاس : 30
تعداد دانشجو : 300
تعداد مدرس : 75
تعداد آموزشگاه : 30
تعداد مشاور : 20
مدت اعتبار : 1 ماهه
قیمت واحد : 7,700,000 تومان
خرید
J


تعداد کاربر : 500 دانش آموز
امکان افزودن آموزشگاه : دارد
امکان افزودن مدرس : دارد
امکان افزودن مشاور : دارد
امکان افزودن دانش آموز : دارد
امکان افزودن دوره : دارد
امکان افزودن گروه دانشجویی : دارد
امکان افزودن کلاس : دارد
پیام رسان داخلی : دارد
امکان آزمون گیری : دارد
امکان اعطای گواهینامه : دارد
رضایت سنجی : دارد
اعتبار سنجی اولیه : دارد
گزارشات کامل : دارد
تعداد کلاس : 50
تعداد دانشجو : 500
تعداد مدرس : 100
تعداد آموزشگاه : 50
تعداد مشاور : 30
مدت اعتبار : 1 ماهه
قیمت واحد : 13,400,000 تومان
خرید

کلاس های درحال برگزاری و آماده برای ثبت نام

دوره آموزش تست آموزش

سیامک سلطانی
تاریخ پایان : 1402/06/18
درحال برگزاری

دوره آموزش آشنایی با تکنولوژی‌های بیگ دیتا (Big Data)

بهروز کمالی
تاریخ شروع : ۱۴۰۲/۰۵/۲۹
آماده ثبت نام

دوره آموزش html

علی رزمی
تاریخ پایان : 1402/06/16
درحال برگزاری

دوره آموزش بوت استرپ

سامان جلیلی
تاریخ پایان : 1402/06/22
درحال برگزاری

دوره آموزش هوش مصنوعی

بهروز کمالی
تاریخ شروع : ۱۴۰۲/۰۵/۲۹
آماده ثبت نام

دوره آموزش لاراول

سعید کیانی
تاریخ پایان : 1402/06/19
درحال برگزاری

چرا سامانه علم آسان؟

سامانه علم آسان, سامانه ای یکپارچه است که برای مدیریت مدرسه یا آموزشگاه, راهکاری هوشمندانه به شما ارائه می دهد. در این سامانه تمام فرآیند مدیریتی موسسه آموزشی, مدیریت کامل کلاس آموزشی و ارتباط با دانش آموزان بصورت کاملا متمرکز بوده و نیازی به هیچ بستر دیگری جهت پیگیری امور آموزشی نمی باشد.

  • ۱ - برگزاری آنلاین و زنده کلاس آموزشی

  • ۲ - امکان برگزاری نظرسنجی حین برگزاری کلاس

  • ۳ - امکان حضور و غیاب دانش آموزان

  • ۴ - امکان پرسیدن سوال دانش آموزان بصورت متنی, صدا و ویدیویی

  • ۵ - امکان برگزاری آزمون آنلاین

  • ۶ - مجهز به سامانه ارائه تکلیف

  • ۷ - مجهز به مشاوره تحصیلی

  • ۸ - مجهز به تقویم آموزشی حرفه ای

همکاران ما